תנאי שימוש

תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על התכנים שימצאו בו מעת לעת (להלן – "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אנא הקפידי לעיין בתנאי השימוש. שימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמשת להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם, ללא כל הגבלה והסתייגות.

המידע המובא באתר נכתב בחלק מהמקרים בלשון נקבה אך הוא מכוון, לפי העניין ולפי המקרה, לשני בני המינים כאחד.

1. המידע המובא באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי

המידע המוצג באתר של מאמא כמה בע"מ ("מאמא כמה") נאסף עבורך ממקורות שונים על מנת לשמש בידך כמידע כללי בלבד, בתחומי הריון ולידה. מידע זה אינו מותאם למצבך הרפואי האישי ולהיסטוריה הרפואית שלך, אין הוא מכסה בהכרח את כל המצבים הרפואיים הרלוונטיים לך, ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול רפואי. לפיכך, אל לך להסתמך עליו בקבלת החלטה שעניינה טיפול רפואי או ויתור עליו.

לאחר שתעייני במידע המובא באתר מאמא כמה עליך לפנות לייעוץ רפואי מלא, מוסמך ומקצועי, המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלך, על מנת שהיועץ הרפואי יימצא עבורך וימליץ בפניך על דרך טיפולית המתאימה לצרכיך הרפואיים; המידע המובא באתר יכול לשמש בידך כחומר רקע לטיפול זה וככלי להבנה טובה יותר של הטיפול הרפואי שיוצע לך, אך לא יותר מכך.
כמו כן, אין לעשות שימוש באתר מאמא כמה במצבי חירום רפואיים ואין לדחות או לוותר על טיפול רפואי בשל תכנים להם נחשפת באתר זה. אם הינך נתונה במצב חירום רפואי, פני ללא כל דיחוי לסיוע רפואי מיידי של מד"א או של כל גורם רפואי מתאים אחר.

המידע המתקבל מהאתר איננו ממצה ואיננו מכסה את כל המחלות, הבעיות, האבחונים או המצבים הרפואיים/ ההתפתחותיים, הבדיקות הקיימות והטיפול בהם, ולאור אופיו של מידע זה – מידע הנתון לשינויים ועדכונים מתמידים - יתכן כי לאחר פרסום המידע, יחולו בו שינויים /ואו עדכונים אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי מיידי באתר.

לגבי שירותים ומוצרים המוזכרים באתר מאמא כמה – האתר איננו ממליץ על שימוש בהם או על העדפתם על פני שירות או מוצר אחר, בין אם הוא מוזכר באתר ובין שאינו מוזכר באתר, והאתר איננו מתיימר להציג בכל המקרים את מלוא החלופות הרלוונטיות להחלטתך. כך בכלל, ובפרט בכל הנוגע לכיסויים ביטוחים והחזרים כספיים, אשר המידע המובא לגביהם איננו כולל את כל חברות הביטוח, המציעות שירותיהם בשוק זה.

לגבי עלויות כספיות של מוצרים ושירותים המוזכרים באתר והשתתפות המדינה או קופות החולים או חברות ביטוח בהם - אתר מאמא כמה עושה כל מאמץ להביא תמונה רחבה ועדכנית של התכנים הכספיים המופעים בו, ואולם מידע זה כפוף "לאותיות הקטנות" של היצרנים, המשווקים והגורמים המשתתפים במימונם, אשר לא תמיד עלה בידנו להביאם בפניכם (אם משום שהוא לא זמין לציבור הרחב או בשל רוחבו/מורכבותו). כמו כן, וכאמור לעיל המידע הכלול באתר עשוי שלא לכלול באופן מיידי שינויים ו/או עדכונים, שיחולו עם הזמן. זאת ועוד, חלופות שירותים הניתנים על ידי קופות החולים השונות או חברות ביטוח מסוימות, מותנות בחברות בקופות אלו/ברכישת כיסוי ביטוחי מהגורם המבטח, על כל המשתמע מכך, לרבות עלויות החברות בגופים אלו, המתווספות על עלויות הטיפול המתואר באתר.

אתר מאמא כמה עושה כמיטב יכולתו על מנת לספק למשתמש תמונה רחבה ועדכנית של התכנים הכספיים המופעים בו, אולם אין לראות בתכנים אלו משום המלצה כלשהי לביצוע פעולות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא. המידע המוצג באתר מובא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לצרכים הפרטניים של כל משתמש. כל שימוש במידע האמור - נעשה על דעת המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

2. בעלות במידע ובאתר

האתר הינו בבעלות מאמא כמה ומופעל על ידה בלבד וכל המידע המובא בו הינו קניינה הבלעדי. כמו כן, אתר זה מכיל מידע שהינו קניין רוחני המוגן ע"י החוקים הרלבנטיים בנוגע לזכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים הנוגעים לקניין רוחני.

מאמא כמה מסכימה שתעייני בדפי האתר של החברה במחשב או שתדפיס עותקים של מובאות מתוך דפים אלה, לשימושך האישי בלבד ולא לצורך הפצה מחדש ו/או שימוש מסחרי כלשהו אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב של מאמא כמה. מאמא כמה אינה מחוייבת לתת הסכמה כאמור ואינה מחוייבת לנמק את סירובה למתן הסכמה כאמור. דפים בודדים של אתר זה עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים כמצוין במסמכים אלה.

3. פרסום מסרים על ידי גולשים

האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ומאמא כמה ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מאמא כמה תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

4. תכנים באתר

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה מסופקים על בסיס "כפי שהוא", ולפיכך מאמא כמה לא תשא בכל אחריות, מבוטאת או משתמעת, לרבות (אבל בלי לגרוע מכלליות הגבלת האחריות) אחריות לכל מידע הנכלל או מועבר דרך האתר או הנוגע לדיוק תכולת האתר או להיותו נקי מטעויות דפוס או התאמה למטרה מסוימת או הפרה של זכויות צד ג'.

בדיונים המתקיימים בפורמים שונים, כגון פייסבוק/טוויטר, והמתייחסים למידע המובא באתר, עשויים להיות מושמעים דעות וחוות דעת שונות, אשר אינן פרי האתר. דיונים אלה והדעות המושמעות בהם, אינם משקפים בהכרח את דעת מנהלי האתר ומנהלי האתר אינם אחראים לדברים אלו.

5. זמינות האתר, אבטחת מידע ומידע צד ג'

מאמא כמה אינה מתחייבת ואינה אחראית שהאתר יהיה זמין ויענה לצרכיך, שהגישה לאתר תהיה בלתי מופרעת, שלא יהיו כל השהיות, תקלות, שגיאות או השמטות או אבדן אינפורמציה משודרת, שוירוסים או מזהמים או גורמים הרסניים לא ישודרו או ששום נזק לא יגרם למערכת המחשב שלך עקב השימוש באתר. הנך אחראית בלעדית להגנה מתאימה וגיבוי של מידע ו/או ציוד ולנקיטת אמצעי זהירות סבירים ומתאימים לסרוק אחר וירוסי מחשב או גורמים הרסניים אחרים.

כל תקשורת דוא"ל בלתי מוגנת על גבי האינטרנט, היא, כמו בתקשורת דרך כל תווך אחר (קרי טלפון סלולארי, דואר ברשות הדואר), לא מאובטחת, ניתנת לירוט אפשרי או אבדן, וכן חשופה לאפשרות של שינוי. מאמא כמה איננה אחראית ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אחד אחר בעבור נזק כל שהוא בהקשר לדוא"ל שנשלח על ידך למאמא כמה או בהקשר לדוא"ל שנשלח אליך ע"י מאמא כמה, לפי בקשתך. מאמא כמה אינה מעוניינת, ואל לך לשלוח כל מידע מסווג או קנייני אל מאמא כמה באמצעות האתר, אלא אם נתבקשת לכך ספציפית ע"י מאמא כמה. אנא צייני לפניך שכל מידע שלא הוזמן על ידי מאמא כמה ונשלח אליה ייחשב כלא מסווג ולא קנייני.
תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
כל דעה, הצהרה, שרות, הצעה או כל מידע או תוכן המבוטא או ניתן לשימוש באתר בנוגע או על ידי צד ג' כלשהוא, הם אלה של הכותב (כותבים) או מפיץ (מפיצים) בהתאמה ולא של מאמא כמה.
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. אין לראות בהפניה לאתרים אחרים הרשאה לשימוש באתרים אחרים אשר הכניסה אליהם הינה בהתאם לתקנוני אותם אתרים ו/או הרשאה לשימוש בקניין רוחני באותם אתרים ו/או כמתן המלצה על ידי מאמא כמה לאותם אתרים, לתוכנם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. מאמא כמה לא תשא באחריות לתוכן המופיע באותם אתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם. קישורים לאתרים המאפשרים הורדת תוכנות הם לנוחיות בלבד. מאמא כמה אינה אחראית ולא תהיה לה כל חבות לכל קושי או תוצאה הקשורים להורדת התוכנה. שימוש בכל תוכנה שהורדה נשלט ע"י התנאים של הסכם הרישיון, אם ישנו, המלווה או מסופק עם התוכנה.

השימוש במידע שבאתר זה ובאינפורמציה הכלולה בו, היא באחריות הבלעדית של המשתמשת. למרות שלמיטב ידיעת מאמא כמה המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, לא מאמא כמה ולא אף אחד משלוחיה, ולא אדם אחר כל שהוא, מקבל עליו כל חבות שהיא לאיזה שהוא הפסד ישיר או הנובע משימוש כלשהוא, או הסתמכות, על כל או חלק מהמידע הכלול באתר, כולל אינפורמציה החסרה בו.

6. הדין החל וסמכות שיפוט

האתר מנוהל ע"י מאמא כמה ממשרדיה בישראל. האתר יהיה כפוף ויופעל בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לעקרונות של עדיפות דינים מתחרים. כל המחלוקות, הסכסוכים או תביעות הנובעות מ/או בהקשר לאתר יוגשו ויהיו כפופים לסמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב, ישראל. את מסכימה לזכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל-אביב, ישראל בכל תביעה, פעולה, או הליך הנובע מ/או בקשר לאתר, ככל שיהיה.

במקרה שתנאי או סעיף מתוך תנאי השימוש ימצאו כבלתי ניתנים לביצוע, יוותרו יתר התנאים והסעיפים על כנם והתנאי או הסעיף שאינו ניתן לביצוע יוחלף ע"י תנאי או סעיף הניתן לביצוע ושיהיה קרוב ככל האפשר לכוונה שעמדה בבסיס התנאי או הסעיף שלא ניתן לביצוע. תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לכל הסכם אחר שהינך ומאמא כמה צדדים לו.

7. פרטיות

הפרטיות שלך חשובה למאמא כמה כפי שחשוב לנו אמונך בנו. אנו רוצים שתדעי שהאינפורמציה שתחלקי עמנו תטופל בתשומת הלב המרבית.

יכול שמאמא כמה תאסוף מידע אישי, הן במישרין או בעקיפין, עם ביקורך באתר זה. אף על פי כן, מאמא כמה תשתמש במידע האישי שנאסף, אך ורק בהתאם למטרה המצוינת להלן בהצהרת פרטיות זו והיא אינה מחויבת לשמור כל מידע שסופק על ידך. המידע האישי המסופק על ידך ינוצל לבצע את עיסוקנו ולהפעיל את האתר שלנו בדרך התואמת את תנאי השימוש או חיובים חוקיים אחרים. בעצם מסירת מידע באתר, מצהירה בזאת המשתמשת, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין, מאמא כמה רשאית להעביר את המידע שמסרת לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל לצורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע.

8. שינויים בתנאי השימוש

האינפורמציה המסופקת בדפי האתר ניתנת לשינוי בכל עת ללא הודעה. שינויים ניתנים להיעשות גם בתנאי השימוש בכל זמן ללא הודעה, באמצעות עדכון הודעה זו. הינך נדרשת לעיין מחדש בתנאי השימוש באתר באופן קבוע והמשך כניסתך או שימוש באתר פירושם שאת מסכימה לכל שינוי בתנאיו.

 

9. גילוי נאות

אתר מאמא כמה מקיים קשרים עסקיים ובעל זיקה פוטנציאלית לגופיים פיננסיים, עסקיים וביטוחיים.